ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

อาจารย์อุษณี เมฆวิลัย
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

อาจารย์สงวน วิทยาภาษิต
ครู คศ.3

อาจารย์มาริษา คำวัฒน์
ครู คศ.2

อาจารย์นิตยา แก้วชิงดวง
ครู คศ.2