ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

ครูภาษิตา พรมจันทร์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

ครูสมจิตร วาดวงศ์
ครู คศ.3

ครูวารี สมใจ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

ครูสถาพร ดีหอม
ครู คศ.3

ครูพัชรา แพทย์พันธ์
ครูผู้ช่วย

ครูสุธนียา ประเสริฐไทย
ครูผู้ช่วย

ครูสรธร สุขประเสริฐ
ครูผู้ช่วย