ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

อาจารย์วารี สมใจ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

อาจารย์สมจิตร วาดวงศ์
ครู คศ.3

อาจารย์ภาษิตา หอมทน
ครู คศ.1