ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

อาจารย์วิเชด ประภา
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาวพจนี ทองไกรแสน