ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

อาจารย์สุนีย์ พจนศิลป์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

อาจารย์อ้อยทิพย์ เย็นตั้ง
ครู คศ.3

อาจารย์ศักดิ์รพี ศรีหาตา
ครูผู้ช่วย