กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

ว่าที่ร้อยตรีศักดิ์รพี ศรีหาตา
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

ครูธนาธิป บูญมา
ครู คศ.1

ครูอำพล โยติภัย
ครูอัตราจ้าง