ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

ครูสิริญญา ขันกา
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

ครูขวัญเรือน คลำ้พงษ์
ครู คศ.1

ครูฉัตรภูมิ ประภาสุทธิกุล
ครูผู้ช่วย

ครูรติมา สิงหโชติสุขแพทย์
ครูผู้ช่วย

ครูนภัทร อ่อนละมัย
พนักงานราชการ

ครูธีรพงษ์ โพธิ์ธราวัชร์
ครูอัตราจ้าง