ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

อาจารย์สิริญญา ขันกา
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

อาจารย์วาสนา พราหมชื่น
ครู คศ.1

อาจารย์ขวัญเรือน คลำ้พงษ์
ครู คศ.1

อาจารย์นภัทร แต้มทอง
ครูอัตราจ้าง