ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

อาจารย์ธนันญา ประภา
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

อาจารย์ชัยชาญ แก้วชิงดวง
ครู คศ.2

อาจารย์อนุพงศ์ ขันกา
ครู คศ.2

นางสาวกาญจนา สุขสำราญ
ครู คศ.1

อาจารย์ธีราพร โพธิ์ธราวัชร์
พนักงานราชการ

นางสาวนาตยา นวนนาง
ครูอัตราจ้าง