ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

อาจารย์สุนันท์ แก้วนิล
ครู คศ.2

อาจารย์ประเชิญ ทวีกาญจน์
ครู คศ.3

นางสาววันเพ็ญ พรายประทีป
ครู คศ.2

อาจารย์เจนจิรา เบญจวชิรเชิด
ครู คศ.1

นางสาวอารี วิหะกะรัตน์
ครูผู้ช่วย


ครู คศ.3