กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ครูราตรี พูลสวน
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ครูภิรมย์พร ตรีเพชร
ครู คศ.3

ครูอาพร ทองหยาด
ครู คศ.3

ครูสมคิด ไม้แก้ว
ครู คศ.3

ครูนิสาชล พ่วงอินทร์
ครู คศ.1