ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ทำเนียบคุณครู ในวันวาน

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายไพลิน นวมสุข
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : สังคมศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
ที่อยู่ :
46 ถนนโพธิ์การ้อง ต.ท่าราบ อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
รอการบันทึกข้อมูล
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
รอการบันทึกข้อมูล
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล