ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
แจ้งปฏิทินการปฏิบัติงานช่วงเดือน มกราคม - มีนาคม 2557

ปฏิทินการปฏิบัติงานด้านวิชาการ

ระหว่าง มกราคม - พฤษภาคม 2557

โรงเรียนแก่งกระจานวิทยา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10

วัน เดือน ปี

กิจกรรม

รายละเอียด

ผู้รับผิดชอบ

3 ม.ค. 57

ทำบุญตักบาตร  ปีใหม่ วันเด็ก

 

สังคมฯ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

7- 10 ม.ค. 57

สอบกลางภาค

 

กลุ่มบริหารงานวิชาการ

16 ม.ค. 57

วันครู

ร่วมพิธี รับเกียรติบัตร

ครูทุกท่าน

16 - 20 ม.ค. 57

ศึกษาดูงาน

โรงเรียนสิ่งแวดล้อมและด้านศิลปวัฒนธรรมล้านนา

ครูที่ลงทะเบียน/ บริหารทั่วไป

22 ม.ค. 57

แจ้งคะแนนกลางภาค

แจ้งคะแนนกลางภาค 50 คะแนน ส่งวิชาการ และรวบรวมทุกวิชาส่งครูที่ปรึกษา ต่ำกว่า 25 คะแนนให้เขียนปากกาแดง

ครูผู้สอน/งานวัดผล

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน

ม.3 และ ม.6 ที่มีปัญหา

คัดกรองนักเรียนที่คาดว่าจะไม่จบและเชิญประชุมห้องสมุดเสียง แนะนำ แนะแนว(ระบบดูแล)

ครูที่ปรึกษา/งานทะเบียน/วิชาการ

5 - 7 ก.พ. 57

เข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ม.1 3

ค่ายศรียานนน์ ชะอำ

ครูม.ต้นควบคุม ม.ปลายเรียนปกติ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

8 - 9 ก.พ. 57

สอบ O-Net ม.3

แนะนำการสอบ ครูคุมสอบ กองกลาง

กลุ่มบริหารงานวิชาการ

 

15 - 16 ก.พ. 57

สอบ O-Net ม.6

พิมพ์บัตร จัดรถ แนะนำการสอบ

กลุ่มบริหารงานวิชาการ

17 ก.พ. 57

แจ้ง มส   คาดว่าจะติด 0 ร

 

งานวัดผล

19 ก.พ. 57

ซ้อมพิธีงานวันปัจฉิมนิเทศ ระดับ ม.3

ซ้อมในชั่วโมงติว

งานทะเบียน

กิจกรรมแสดงผลงานทางวิชาการ

หัวข้อ ก้าวสู่อาเซียนด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

จัดสถานที่ ชั่วโมงที่ 5

แสดงผลงาน ชั่วโมงที่ 6 – 7

 

โครงการสถานศึกษาพอเพียง

 

กิจกรรมแสดงผลงานทางวิชาการ(ต่อ)

นำเสนอผลงาน 8 กลุ่มสาระและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ผู้นำเสนออย่างน้อย 4 คน สอดแทรกหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

สอดคล้องกับหลักสูตร จัดการเรียนการสอน และประเมินผล

มอบเกียรติบัตรห้องเรียน/ครู

 

20 ก.พ. 57

ซ้อมพิธีงานวันปัจฉิมนิเทศ ระดับ ม.6

ซ้อมในชั่วโมงติว

งานทะเบียน

ก.พ. 57

แนะแนวสัญจร

แบ่งสาย 4 สาย ออกแนะแนว

งานแนะแนว

21 ก.พ. 57

กิจกรรมส่งพี่และแนะแนวทางชีวิต

 

สภานักเรียนและแนะแนว

24 -28 ก.พ. 57

สอบปลายภาค

 

ครูผู้สอน/งานวัดผล

27 ก.พ. 57

ส่งผลงานครูมืออาชีพ

วิจัย และ การสอนโครงงานนักเรียน

ครูผู้สอน/งานวิชาการ

6-7 มี.ค. 57

กรอกเกรด

ห้องคอมใหม่และส่งปพ. 5

งานทะเบียน

10 -11  มี.ค. 57

ตรวจสอบเกรด

ความสมบูรณ์ของข้อมูล

ครูผู้สอน/งานทะเบียน

12 มี.ค. 57

ประชุมผู้ปกครอง

ประชุมผู้ปกครอง

แจ้งผลการสอบเป็นทางการ

นักเรียนม.3 ม.6 แจ้งจบการศึกษา

นักเรียน ม.1 2 4 และ 6 รับหนังสือเรียนวิชา ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ สังคม ไว้อ่านล่วงหน้า ค้นข้อมูลเตรียมรายงาน

ครูทุกท่าน /งานทะเบียน/ฝ่ายบริหาร

โพสเมื่อ : 14 ม.ค. 2557,11:22   อ่าน 930 ครั้ง