ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
สารสนเทศ60ยังไม่สมบูรณ์ Word Document ขนาดไฟล์ 695.33 KB 58
แบบเก็บข้อมูลนักเรียน DMC ครูภาษิตา Word Document ขนาดไฟล์ 55.5 KB 51
ข้อมูลครู59 Word Document ขนาดไฟล์ 24.77 KB 99
SAr59 Word Document ขนาดไฟล์ 237.47 KB 94
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ (ครูสริญญา) Word Document ขนาดไฟล์ 68.71 KB 128
ข้อมูล SAR โรงเรียนปี2558 Word Document ขนาดไฟล์ 1.78 MB 91
ข้อมูล SAR ปี2558 Word Document ขนาดไฟล์ 1.78 MB 104
เอกสารประเมินความสามารถด้านเทคโน แก้ไขให้คำนวณอัตโนมัติ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 14.33 KB 131
แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 23.07 KB 160
ประกันคุณภาพ ครูมาริษา อบรม7กพ60 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 207.51 KB 107
ค่าอุปกรณ์ Word Document ขนาดไฟล์ 282.96 KB 85
ปกเอกสารนักเรียนพระราชทาน Word Document ขนาดไฟล์ 1.43 MB 100
แผ่นพับเศรษฐกิจพอเพียง ZIP Archive ขนาดไฟล์ 623.2 KB 96
แผนที่ฐานการจัดการเรียนรู้ JPEG Image ขนาดไฟล์ 143.86 KB 78
ข้อมูลสารสนเทศ ปี 58 Word Document ขนาดไฟล์ 638.76 KB 134
หน้าปก สารสนเทศปี58 Word Document ขนาดไฟล์ 25.82 KB 100
SAR58 Word Document ขนาดไฟล์ 1.78 MB 95
ส่งประเมินมาตรฐานผู้เรียนรายบุคคล ชั้น ม.3/3 ครูภาษิตา Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 136.88 KB 133
กิจกรรม59 โครงการสารสนเทศ ครูภาษิตา Word Document ขนาดไฟล์ 14.26 KB 136
โครงการ 59 ครูภาษิตา Word Document ขนาดไฟล์ 38 KB 139
แบบฟอร์มตัวบ่งชี้รายบุคคล Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 130.51 KB 141
พรีเซน To be Unkown Document ขนาดไฟล์ 4.77 MB 146
ปก to be แก้ไข Word Document ขนาดไฟล์ 1 MB 163
คู่มือสำหรับประชาชน พรบ.การอำนวยความสะดวก 105
สคส JPEG Image ขนาดไฟล์ 233.04 KB 165
โพสเตอร์ โรงเรียน JPEG Image ขนาดไฟล์ 99.71 KB 183
เกียรติบัตร 56 Word Document ขนาดไฟล์ 299 KB 2008
รายชื่อนักเรียน ปี57-1...10มิย Word Document ขนาดไฟล์ 47.87 KB 1783
รายชื่อ นักเรียน ม.2 ตรวจรับแท๊บแล็ต Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 41.5 KB 209
GPA Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 328 KB 397
เอกสารโครงงานคอมพิวเตอร์ Word Document ขนาดไฟล์ 148.5 KB 17259
สารสนเทศ 55 Word Document ขนาดไฟล์ 544.07 KB 403
ฮอร์โมนม5 Word Document ขนาดไฟล์ 68.5 KB 14597
sarr Word Document ขนาดไฟล์ 1.35 MB 2222
sar Word Document ขนาดไฟล์ 1.36 MB 2036
ข้อมูลนักเรียนประจำปีการศึกษา 56 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 9.73 KB 325
รายชื่อนักเรียนปีการศึกษา56 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 653.05 KB 432
ข้อมูล 10 มิ.ย.56 Word Document ขนาดไฟล์ 14.34 KB 362
รายชื่อนักเรียน ม.1-6 อ.สมจิตร Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 137 KB 396
ผลงานเด่น ปี 55 โดย สารสนเทศ Word Document ขนาดไฟล์ 127 KB 1588
มฐ.3 ภาษิตา Word Document ขนาดไฟล์ 4.46 MB 400
ตารางสอบโอเน็ต วิทย์ 200 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 168.88 KB 479
โครงการของบวิชาการ Word Document ขนาดไฟล์ 106.5 KB 496
แบบบันทึกผลการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 64.5 KB 623
แบบนิเทศข้อสอบ Word Document ขนาดไฟล์ 44.5 KB 514
แบบนิเทศแผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 48 KB 1911
แบบนิเทศการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 57.5 KB 6382
แบบอนุมัติการจัดทำแผนการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 77.5 KB 453