ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
สารสนเทศ60ยังไม่สมบูรณ์ Word Document ขนาดไฟล์ 695.33 KB 42
แบบเก็บข้อมูลนักเรียน DMC ครูภาษิตา Word Document ขนาดไฟล์ 55.5 KB 34
ข้อมูลครู59 Word Document ขนาดไฟล์ 24.77 KB 81
SAr59 Word Document ขนาดไฟล์ 237.47 KB 77
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ (ครูสริญญา) Word Document ขนาดไฟล์ 68.71 KB 112
ข้อมูล SAR โรงเรียนปี2558 Word Document ขนาดไฟล์ 1.78 MB 74
ข้อมูล SAR ปี2558 Word Document ขนาดไฟล์ 1.78 MB 85
เอกสารประเมินความสามารถด้านเทคโน แก้ไขให้คำนวณอัตโนมัติ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 14.33 KB 115
แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 23.07 KB 145
ประกันคุณภาพ ครูมาริษา อบรม7กพ60 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 207.51 KB 88
ค่าอุปกรณ์ Word Document ขนาดไฟล์ 282.96 KB 68
ปกเอกสารนักเรียนพระราชทาน Word Document ขนาดไฟล์ 1.43 MB 82
แผ่นพับเศรษฐกิจพอเพียง ZIP Archive ขนาดไฟล์ 623.2 KB 81
แผนที่ฐานการจัดการเรียนรู้ JPEG Image ขนาดไฟล์ 143.86 KB 62
ข้อมูลสารสนเทศ ปี 58 Word Document ขนาดไฟล์ 638.76 KB 112
หน้าปก สารสนเทศปี58 Word Document ขนาดไฟล์ 25.82 KB 83
SAR58 Word Document ขนาดไฟล์ 1.78 MB 78
ส่งประเมินมาตรฐานผู้เรียนรายบุคคล ชั้น ม.3/3 ครูภาษิตา Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 136.88 KB 117
กิจกรรม59 โครงการสารสนเทศ ครูภาษิตา Word Document ขนาดไฟล์ 14.26 KB 118
โครงการ 59 ครูภาษิตา Word Document ขนาดไฟล์ 38 KB 123
แบบฟอร์มตัวบ่งชี้รายบุคคล Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 130.51 KB 124
พรีเซน To be Unkown Document ขนาดไฟล์ 4.77 MB 122
ปก to be แก้ไข Word Document ขนาดไฟล์ 1 MB 139
คู่มือสำหรับประชาชน พรบ.การอำนวยความสะดวก 88
สคส JPEG Image ขนาดไฟล์ 233.04 KB 149
โพสเตอร์ โรงเรียน JPEG Image ขนาดไฟล์ 99.71 KB 165
เกียรติบัตร 56 Word Document ขนาดไฟล์ 299 KB 1986
รายชื่อนักเรียน ปี57-1...10มิย Word Document ขนาดไฟล์ 47.87 KB 1762
รายชื่อ นักเรียน ม.2 ตรวจรับแท๊บแล็ต Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 41.5 KB 188
GPA Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 328 KB 379
เอกสารโครงงานคอมพิวเตอร์ Word Document ขนาดไฟล์ 148.5 KB 17193
สารสนเทศ 55 Word Document ขนาดไฟล์ 544.07 KB 386
ฮอร์โมนม5 Word Document ขนาดไฟล์ 68.5 KB 14547
sarr Word Document ขนาดไฟล์ 1.35 MB 2205
sar Word Document ขนาดไฟล์ 1.36 MB 2018
ข้อมูลนักเรียนประจำปีการศึกษา 56 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 9.73 KB 308
รายชื่อนักเรียนปีการศึกษา56 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 653.05 KB 413
ข้อมูล 10 มิ.ย.56 Word Document ขนาดไฟล์ 14.34 KB 345
รายชื่อนักเรียน ม.1-6 อ.สมจิตร Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 137 KB 377
ผลงานเด่น ปี 55 โดย สารสนเทศ Word Document ขนาดไฟล์ 127 KB 1571
มฐ.3 ภาษิตา Word Document ขนาดไฟล์ 4.46 MB 384
ตารางสอบโอเน็ต วิทย์ 200 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 168.88 KB 461
โครงการของบวิชาการ Word Document ขนาดไฟล์ 106.5 KB 479
แบบบันทึกผลการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 64.5 KB 606
แบบนิเทศข้อสอบ Word Document ขนาดไฟล์ 44.5 KB 496
แบบนิเทศแผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 48 KB 1891
แบบนิเทศการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 57.5 KB 6309
แบบอนุมัติการจัดทำแผนการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 77.5 KB 435