ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
สารสนเทศ60ยังไม่สมบูรณ์ Word Document ขนาดไฟล์ 695.33 KB 28
แบบเก็บข้อมูลนักเรียน DMC ครูภาษิตา Word Document ขนาดไฟล์ 55.5 KB 23
ข้อมูลครู59 Word Document ขนาดไฟล์ 24.77 KB 68
SAr59 Word Document ขนาดไฟล์ 237.47 KB 63
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ (ครูสริญญา) Word Document ขนาดไฟล์ 68.71 KB 100
ข้อมูล SAR โรงเรียนปี2558 Word Document ขนาดไฟล์ 1.78 MB 62
ข้อมูล SAR ปี2558 Word Document ขนาดไฟล์ 1.78 MB 73
เอกสารประเมินความสามารถด้านเทคโน แก้ไขให้คำนวณอัตโนมัติ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 14.33 KB 103
แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 23.07 KB 133
ประกันคุณภาพ ครูมาริษา อบรม7กพ60 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 207.51 KB 75
ค่าอุปกรณ์ Word Document ขนาดไฟล์ 282.96 KB 56
ปกเอกสารนักเรียนพระราชทาน Word Document ขนาดไฟล์ 1.43 MB 70
แผ่นพับเศรษฐกิจพอเพียง ZIP Archive ขนาดไฟล์ 623.2 KB 68
แผนที่ฐานการจัดการเรียนรู้ JPEG Image ขนาดไฟล์ 143.86 KB 50
ข้อมูลสารสนเทศ ปี 58 Word Document ขนาดไฟล์ 638.76 KB 100
หน้าปก สารสนเทศปี58 Word Document ขนาดไฟล์ 25.82 KB 71
SAR58 Word Document ขนาดไฟล์ 1.78 MB 66
ส่งประเมินมาตรฐานผู้เรียนรายบุคคล ชั้น ม.3/3 ครูภาษิตา Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 136.88 KB 105
กิจกรรม59 โครงการสารสนเทศ ครูภาษิตา Word Document ขนาดไฟล์ 14.26 KB 104
โครงการ 59 ครูภาษิตา Word Document ขนาดไฟล์ 38 KB 112
แบบฟอร์มตัวบ่งชี้รายบุคคล Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 130.51 KB 114
พรีเซน To be Unkown Document ขนาดไฟล์ 4.77 MB 106
ปก to be แก้ไข Word Document ขนาดไฟล์ 1 MB 123
คู่มือสำหรับประชาชน พรบ.การอำนวยความสะดวก 77
สคส JPEG Image ขนาดไฟล์ 233.04 KB 137
โพสเตอร์ โรงเรียน JPEG Image ขนาดไฟล์ 99.71 KB 154
เกียรติบัตร 56 Word Document ขนาดไฟล์ 299 KB 1967
รายชื่อนักเรียน ปี57-1...10มิย Word Document ขนาดไฟล์ 47.87 KB 1747
รายชื่อ นักเรียน ม.2 ตรวจรับแท๊บแล็ต Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 41.5 KB 174
GPA Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 328 KB 367
เอกสารโครงงานคอมพิวเตอร์ Word Document ขนาดไฟล์ 148.5 KB 17064
สารสนเทศ 55 Word Document ขนาดไฟล์ 544.07 KB 375
ฮอร์โมนม5 Word Document ขนาดไฟล์ 68.5 KB 14466
sarr Word Document ขนาดไฟล์ 1.35 MB 2193
sar Word Document ขนาดไฟล์ 1.36 MB 2007
ข้อมูลนักเรียนประจำปีการศึกษา 56 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 9.73 KB 297
รายชื่อนักเรียนปีการศึกษา56 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 653.05 KB 401
ข้อมูล 10 มิ.ย.56 Word Document ขนาดไฟล์ 14.34 KB 332
รายชื่อนักเรียน ม.1-6 อ.สมจิตร Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 137 KB 363
ผลงานเด่น ปี 55 โดย สารสนเทศ Word Document ขนาดไฟล์ 127 KB 1559
มฐ.3 ภาษิตา Word Document ขนาดไฟล์ 4.46 MB 370
ตารางสอบโอเน็ต วิทย์ 200 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 168.88 KB 447
โครงการของบวิชาการ Word Document ขนาดไฟล์ 106.5 KB 467
แบบบันทึกผลการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 64.5 KB 593
แบบนิเทศข้อสอบ Word Document ขนาดไฟล์ 44.5 KB 485
แบบนิเทศแผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 48 KB 1881
แบบนิเทศการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 57.5 KB 6053
แบบอนุมัติการจัดทำแผนการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 77.5 KB 424