ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
สารสนเทศ60ยังไม่สมบูรณ์ Word Document ขนาดไฟล์ 695.33 KB 13
แบบเก็บข้อมูลนักเรียน DMC ครูภาษิตา Word Document ขนาดไฟล์ 55.5 KB 8
ข้อมูลครู59 Word Document ขนาดไฟล์ 24.77 KB 54
SAr59 Word Document ขนาดไฟล์ 237.47 KB 48
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ (ครูสริญญา) Word Document ขนาดไฟล์ 68.71 KB 86
ข้อมูล SAR โรงเรียนปี2558 Word Document ขนาดไฟล์ 1.78 MB 50
ข้อมูล SAR ปี2558 Word Document ขนาดไฟล์ 1.78 MB 51
เอกสารประเมินความสามารถด้านเทคโน แก้ไขให้คำนวณอัตโนมัติ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 14.33 KB 94
แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 23.07 KB 121
ประกันคุณภาพ ครูมาริษา อบรม7กพ60 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 207.51 KB 59
ค่าอุปกรณ์ Word Document ขนาดไฟล์ 282.96 KB 45
ปกเอกสารนักเรียนพระราชทาน Word Document ขนาดไฟล์ 1.43 MB 56
แผ่นพับเศรษฐกิจพอเพียง ZIP Archive ขนาดไฟล์ 623.2 KB 55
แผนที่ฐานการจัดการเรียนรู้ JPEG Image ขนาดไฟล์ 143.86 KB 38
ข้อมูลสารสนเทศ ปี 58 Word Document ขนาดไฟล์ 638.76 KB 86
หน้าปก สารสนเทศปี58 Word Document ขนาดไฟล์ 25.82 KB 57
SAR58 Word Document ขนาดไฟล์ 1.78 MB 56
ส่งประเมินมาตรฐานผู้เรียนรายบุคคล ชั้น ม.3/3 ครูภาษิตา Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 136.88 KB 95
กิจกรรม59 โครงการสารสนเทศ ครูภาษิตา Word Document ขนาดไฟล์ 14.26 KB 88
โครงการ 59 ครูภาษิตา Word Document ขนาดไฟล์ 38 KB 101
แบบฟอร์มตัวบ่งชี้รายบุคคล Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 130.51 KB 102
พรีเซน To be Unkown Document ขนาดไฟล์ 4.77 MB 84
ปก to be แก้ไข Word Document ขนาดไฟล์ 1 MB 101
คู่มือสำหรับประชาชน พรบ.การอำนวยความสะดวก 61
สคส JPEG Image ขนาดไฟล์ 233.04 KB 126
โพสเตอร์ โรงเรียน JPEG Image ขนาดไฟล์ 99.71 KB 143
เกียรติบัตร 56 Word Document ขนาดไฟล์ 299 KB 1937
รายชื่อนักเรียน ปี57-1...10มิย Word Document ขนาดไฟล์ 47.87 KB 1734
รายชื่อ นักเรียน ม.2 ตรวจรับแท๊บแล็ต Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 41.5 KB 154
GPA Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 328 KB 357
เอกสารโครงงานคอมพิวเตอร์ Word Document ขนาดไฟล์ 148.5 KB 16304
สารสนเทศ 55 Word Document ขนาดไฟล์ 544.07 KB 351
ฮอร์โมนม5 Word Document ขนาดไฟล์ 68.5 KB 13741
sarr Word Document ขนาดไฟล์ 1.35 MB 2180
sar Word Document ขนาดไฟล์ 1.36 MB 1992
ข้อมูลนักเรียนประจำปีการศึกษา 56 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 9.73 KB 284
รายชื่อนักเรียนปีการศึกษา56 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 653.05 KB 389
ข้อมูล 10 มิ.ย.56 Word Document ขนาดไฟล์ 14.34 KB 323
รายชื่อนักเรียน ม.1-6 อ.สมจิตร Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 137 KB 339
ผลงานเด่น ปี 55 โดย สารสนเทศ Word Document ขนาดไฟล์ 127 KB 1549
มฐ.3 ภาษิตา Word Document ขนาดไฟล์ 4.46 MB 350
ตารางสอบโอเน็ต วิทย์ 200 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 168.88 KB 436
โครงการของบวิชาการ Word Document ขนาดไฟล์ 106.5 KB 455
แบบบันทึกผลการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 64.5 KB 580
แบบนิเทศข้อสอบ Word Document ขนาดไฟล์ 44.5 KB 472
แบบนิเทศแผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 48 KB 1868
แบบนิเทศการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 57.5 KB 5522
แบบอนุมัติการจัดทำแผนการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 77.5 KB 410