ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
สารสนเทศ60ยังไม่สมบูรณ์ Word Document ขนาดไฟล์ 695.33 KB 34727
แบบเก็บข้อมูลนักเรียน DMC ครูภาษิตา Word Document ขนาดไฟล์ 55.5 KB 34715
ข้อมูลครู59 Word Document ขนาดไฟล์ 24.77 KB 34772
SAr59 Word Document ขนาดไฟล์ 237.47 KB 34766
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ (ครูสริญญา) Word Document ขนาดไฟล์ 68.71 KB 34790
ข้อมูล SAR โรงเรียนปี2558 Word Document ขนาดไฟล์ 1.78 MB 34751
ข้อมูล SAR ปี2558 Word Document ขนาดไฟล์ 1.78 MB 35433
เอกสารประเมินความสามารถด้านเทคโน แก้ไขให้คำนวณอัตโนมัติ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 14.33 KB 34792
แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 23.07 KB 34830
ประกันคุณภาพ ครูมาริษา อบรม7กพ60 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 207.51 KB 34768
ค่าอุปกรณ์ Word Document ขนาดไฟล์ 282.96 KB 34745
ปกเอกสารนักเรียนพระราชทาน Word Document ขนาดไฟล์ 1.43 MB 34768
แผ่นพับเศรษฐกิจพอเพียง ZIP Archive ขนาดไฟล์ 623.2 KB 34751
แผนที่ฐานการจัดการเรียนรู้ JPEG Image ขนาดไฟล์ 143.86 KB 34740
ข้อมูลสารสนเทศ ปี 58 Word Document ขนาดไฟล์ 638.76 KB 34806
หน้าปก สารสนเทศปี58 Word Document ขนาดไฟล์ 25.82 KB 34760
SAR58 Word Document ขนาดไฟล์ 1.78 MB 34768
ส่งประเมินมาตรฐานผู้เรียนรายบุคคล ชั้น ม.3/3 ครูภาษิตา Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 136.88 KB 34799
กิจกรรม59 โครงการสารสนเทศ ครูภาษิตา Word Document ขนาดไฟล์ 14.26 KB 34799
โครงการ 59 ครูภาษิตา Word Document ขนาดไฟล์ 38 KB 34806
แบบฟอร์มตัวบ่งชี้รายบุคคล Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 130.51 KB 34806
พรีเซน To be Unkown Document ขนาดไฟล์ 4.77 MB 34813
ปก to be แก้ไข Word Document ขนาดไฟล์ 1 MB 34838
คู่มือสำหรับประชาชน พรบ.การอำนวยความสะดวก 34768
สคส JPEG Image ขนาดไฟล์ 233.04 KB 34823
โพสเตอร์ โรงเรียน JPEG Image ขนาดไฟล์ 99.71 KB 34842
เกียรติบัตร 56 Word Document ขนาดไฟล์ 299 KB 36705
รายชื่อนักเรียน ปี57-1...10มิย Word Document ขนาดไฟล์ 47.87 KB 36481
รายชื่อ นักเรียน ม.2 ตรวจรับแท๊บแล็ต Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 41.5 KB 34890
GPA Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 328 KB 35059
เอกสารโครงงานคอมพิวเตอร์ Word Document ขนาดไฟล์ 148.5 KB 55228
สารสนเทศ 55 Word Document ขนาดไฟล์ 544.07 KB 35103
ฮอร์โมนม5 Word Document ขนาดไฟล์ 68.5 KB 50273
sarr Word Document ขนาดไฟล์ 1.35 MB 36878
sar Word Document ขนาดไฟล์ 1.36 MB 36706
ข้อมูลนักเรียนประจำปีการศึกษา 56 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 9.73 KB 34981
รายชื่อนักเรียนปีการศึกษา56 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 653.05 KB 35111
ข้อมูล 10 มิ.ย.56 Word Document ขนาดไฟล์ 14.34 KB 35020
รายชื่อนักเรียน ม.1-6 อ.สมจิตร Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 137 KB 35120
ผลงานเด่น ปี 55 โดย สารสนเทศ Word Document ขนาดไฟล์ 127 KB 36257
มฐ.3 ภาษิตา Word Document ขนาดไฟล์ 4.46 MB 35063
ตารางสอบโอเน็ต วิทย์ 200 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 168.88 KB 35149
โครงการของบวิชาการ Word Document ขนาดไฟล์ 106.5 KB 35159
แบบบันทึกผลการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 64.5 KB 35284
แบบนิเทศข้อสอบ Word Document ขนาดไฟล์ 44.5 KB 35174
แบบนิเทศแผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 48 KB 36571
แบบนิเทศการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 57.5 KB 43106
แบบอนุมัติการจัดทำแผนการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 77.5 KB 35111