ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
สารสนเทศ60ยังไม่สมบูรณ์ Word Document ขนาดไฟล์ 695.33 KB 48332
แบบเก็บข้อมูลนักเรียน DMC ครูภาษิตา Word Document ขนาดไฟล์ 55.5 KB 48504
ข้อมูลครู59 Word Document ขนาดไฟล์ 24.77 KB 48354
SAr59 Word Document ขนาดไฟล์ 237.47 KB 48181
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ (ครูสริญญา) Word Document ขนาดไฟล์ 68.71 KB 48260
ข้อมูล SAR โรงเรียนปี2558 Word Document ขนาดไฟล์ 1.78 MB 48512
ข้อมูล SAR ปี2558 Word Document ขนาดไฟล์ 1.78 MB 48586
เอกสารประเมินความสามารถด้านเทคโน แก้ไขให้คำนวณอัตโนมัติ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 14.33 KB 48167
แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 23.07 KB 48168
ประกันคุณภาพ ครูมาริษา อบรม7กพ60 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 207.51 KB 48458
ค่าอุปกรณ์ Word Document ขนาดไฟล์ 282.96 KB 48357
ปกเอกสารนักเรียนพระราชทาน Word Document ขนาดไฟล์ 1.43 MB 48467
แผ่นพับเศรษฐกิจพอเพียง ZIP Archive ขนาดไฟล์ 623.2 KB 48186
แผนที่ฐานการจัดการเรียนรู้ JPEG Image ขนาดไฟล์ 143.86 KB 48482
ข้อมูลสารสนเทศ ปี 58 Word Document ขนาดไฟล์ 638.76 KB 48586
หน้าปก สารสนเทศปี58 Word Document ขนาดไฟล์ 25.82 KB 48323
SAR58 Word Document ขนาดไฟล์ 1.78 MB 48559
ส่งประเมินมาตรฐานผู้เรียนรายบุคคล ชั้น ม.3/3 ครูภาษิตา Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 136.88 KB 48426
กิจกรรม59 โครงการสารสนเทศ ครูภาษิตา Word Document ขนาดไฟล์ 14.26 KB 48311
โครงการ 59 ครูภาษิตา Word Document ขนาดไฟล์ 38 KB 48546
แบบฟอร์มตัวบ่งชี้รายบุคคล Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 130.51 KB 48186
พรีเซน To be Unkown Document ขนาดไฟล์ 4.77 MB 48597
ปก to be แก้ไข Word Document ขนาดไฟล์ 1 MB 48553
>คู่มือสำหรับประชาชน พรบ.การอำนวยความสะดวก 48334
สคส JPEG Image ขนาดไฟล์ 233.04 KB 48550
โพสเตอร์ โรงเรียน JPEG Image ขนาดไฟล์ 99.71 KB 48258
เกียรติบัตร 56 Word Document ขนาดไฟล์ 299 KB 48246
รายชื่อนักเรียน ปี57-1...10มิย Word Document ขนาดไฟล์ 47.87 KB 48185
รายชื่อ นักเรียน ม.2 ตรวจรับแท๊บแล็ต Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 41.5 KB 48280
GPA Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 328 KB 48280
เอกสารโครงงานคอมพิวเตอร์ Word Document ขนาดไฟล์ 148.5 KB 48619
สารสนเทศ 55 Word Document ขนาดไฟล์ 544.07 KB 48474
ฮอร์โมนม5 Word Document ขนาดไฟล์ 68.5 KB 48540
sarr Word Document ขนาดไฟล์ 1.35 MB 48279
sar Word Document ขนาดไฟล์ 1.36 MB 48285
ข้อมูลนักเรียนประจำปีการศึกษา 56 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 9.73 KB 48367
รายชื่อนักเรียนปีการศึกษา56 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 653.05 KB 48535
ข้อมูล 10 มิ.ย.56 Word Document ขนาดไฟล์ 14.34 KB 48500
รายชื่อนักเรียน ม.1-6 อ.สมจิตร Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 137 KB 48300
ผลงานเด่น ปี 55 โดย สารสนเทศ Word Document ขนาดไฟล์ 127 KB 48597
มฐ.3 ภาษิตา Word Document ขนาดไฟล์ 4.46 MB 48474
ตารางสอบโอเน็ต วิทย์ 200 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 168.88 KB 48156
โครงการของบวิชาการ Word Document ขนาดไฟล์ 106.5 KB 48525
แบบบันทึกผลการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 64.5 KB 48270
แบบนิเทศข้อสอบ Word Document ขนาดไฟล์ 44.5 KB 48414
แบบนิเทศแผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 48 KB 48187
แบบนิเทศการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 57.5 KB 50640
แบบอนุมัติการจัดทำแผนการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 77.5 KB 48531