ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
สารสนเทศ60ยังไม่สมบูรณ์ Word Document ขนาดไฟล์ 695.33 KB 93735
แบบเก็บข้อมูลนักเรียน DMC ครูภาษิตา Word Document ขนาดไฟล์ 55.5 KB 93725
ข้อมูลครู59 Word Document ขนาดไฟล์ 24.77 KB 93784
SAr59 Word Document ขนาดไฟล์ 237.47 KB 93772
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ (ครูสริญญา) Word Document ขนาดไฟล์ 68.71 KB 93801
ข้อมูล SAR โรงเรียนปี2558 Word Document ขนาดไฟล์ 1.78 MB 93762
ข้อมูล SAR ปี2558 Word Document ขนาดไฟล์ 1.78 MB 94439
เอกสารประเมินความสามารถด้านเทคโน แก้ไขให้คำนวณอัตโนมัติ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 14.33 KB 93804
แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 23.07 KB 93842
ประกันคุณภาพ ครูมาริษา อบรม7กพ60 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 207.51 KB 93779
ค่าอุปกรณ์ Word Document ขนาดไฟล์ 282.96 KB 93758
ปกเอกสารนักเรียนพระราชทาน Word Document ขนาดไฟล์ 1.43 MB 93780
แผ่นพับเศรษฐกิจพอเพียง ZIP Archive ขนาดไฟล์ 623.2 KB 93765
แผนที่ฐานการจัดการเรียนรู้ JPEG Image ขนาดไฟล์ 143.86 KB 93753
ข้อมูลสารสนเทศ ปี 58 Word Document ขนาดไฟล์ 638.76 KB 93817
หน้าปก สารสนเทศปี58 Word Document ขนาดไฟล์ 25.82 KB 93772
SAR58 Word Document ขนาดไฟล์ 1.78 MB 93777
ส่งประเมินมาตรฐานผู้เรียนรายบุคคล ชั้น ม.3/3 ครูภาษิตา Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 136.88 KB 93810
กิจกรรม59 โครงการสารสนเทศ ครูภาษิตา Word Document ขนาดไฟล์ 14.26 KB 93811
โครงการ 59 ครูภาษิตา Word Document ขนาดไฟล์ 38 KB 93815
แบบฟอร์มตัวบ่งชี้รายบุคคล Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 130.51 KB 93819
พรีเซน To be Unkown Document ขนาดไฟล์ 4.77 MB 93824
ปก to be แก้ไข Word Document ขนาดไฟล์ 1 MB 93848
คู่มือสำหรับประชาชน พรบ.การอำนวยความสะดวก 93781
สคส JPEG Image ขนาดไฟล์ 233.04 KB 93837
โพสเตอร์ โรงเรียน JPEG Image ขนาดไฟล์ 99.71 KB 93857
เกียรติบัตร 56 Word Document ขนาดไฟล์ 299 KB 95713
รายชื่อนักเรียน ปี57-1...10มิย Word Document ขนาดไฟล์ 47.87 KB 95488
รายชื่อ นักเรียน ม.2 ตรวจรับแท๊บแล็ต Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 41.5 KB 93901
GPA Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 328 KB 94072
เอกสารโครงงานคอมพิวเตอร์ Word Document ขนาดไฟล์ 148.5 KB 114216
สารสนเทศ 55 Word Document ขนาดไฟล์ 544.07 KB 94114
ฮอร์โมนม5 Word Document ขนาดไฟล์ 68.5 KB 109270
sarr Word Document ขนาดไฟล์ 1.35 MB 95891
sar Word Document ขนาดไฟล์ 1.36 MB 95719
ข้อมูลนักเรียนประจำปีการศึกษา 56 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 9.73 KB 93992
รายชื่อนักเรียนปีการศึกษา56 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 653.05 KB 94120
ข้อมูล 10 มิ.ย.56 Word Document ขนาดไฟล์ 14.34 KB 94033
รายชื่อนักเรียน ม.1-6 อ.สมจิตร Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 137 KB 94125
ผลงานเด่น ปี 55 โดย สารสนเทศ Word Document ขนาดไฟล์ 127 KB 95269
มฐ.3 ภาษิตา Word Document ขนาดไฟล์ 4.46 MB 94074
ตารางสอบโอเน็ต วิทย์ 200 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 168.88 KB 94161
โครงการของบวิชาการ Word Document ขนาดไฟล์ 106.5 KB 94170
แบบบันทึกผลการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 64.5 KB 94295
แบบนิเทศข้อสอบ Word Document ขนาดไฟล์ 44.5 KB 94186
แบบนิเทศแผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 48 KB 95583
แบบนิเทศการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 57.5 KB 101536
แบบอนุมัติการจัดทำแผนการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 77.5 KB 94122