เยาวชนไทยทำดีถวายในหลวง
ขอแสดงความยินดีและชื่นชมกับผลงานกลุ่มเยาวชนไทยทำดีถวายในหลวง
งานกลุ่มเยาวชนไทยทำดีถวายในหลวง  โรงเรียนแก่งกระจานวิทยา  ได้รับรางวัลโครงงานคุณธรรมดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2553 ระดับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน