ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน

 

ข้อมูลนักเรียน (ณ  วันที่  10  มิถุนายน 2554)

                1)  จำนวนนักเรียนในเขตพื้นที่บริการทั้งสิ้น     609  คน

                2)  จำนวนนักเรียนในโรงเรียนทั้งสิ้น  609  คน  จำแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน

ระดับชั้นเรียน

จำนวนห้อง

เพศ

รวม

เฉลี่ย

ต่อห้อง

ชาย

หญิง

ม. 1

4

71

63

134

33

ม. 2

4

67

74

141

35

ม. 3

5

68

73

141

28

ม. 4

2

29

34

63

31

ม. 5

2

31

38

69

35

ม.6

2

33

28

61

30

รวม

19

299

310

609

 

รวมทั้งหมด

19

299

310

609