พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

พันธกิจ

1.น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการ และการจัดการเรียนการสอน ให้มีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล

          2.จัดกิจกรรมส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม ความเป็นไทย และบูรณาการการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรมเข้ากับสาระวิชาต่างๆเพื่อให้นักเรียนเป็นคนดีของสังคม ตามวัฒนธรรมไทย

          3.จัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ บูรณาการการเรียนรู้เพื่อให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามมาตรฐานการศึกษาระดับชาติ

          4.พัฒนาบรรยากาศสิ่งแวดล้อม ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่สะอาด สงบ ปลอดภัย เขียวสดใส ไร้มลพิษ มีชีวิตชีวา เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้

          5.จัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน และการค้นคว้า ให้นักเรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้

          6.จัดกิจกรรมให้นักเรียนมีจิตสำนึก และจิตอาสาในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

          7.พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความสามารถเป็นมืออาชีพ

          8.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษาโดยยึดหลักการประสานความร่วมมือ บ้าน วัด โรงเรียน(บวร)

 

เป้าประสงค์

1.นักเรียนเป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีความเป็นไทย ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

2.นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาระดับชาติ

3.นักเรียนมีจิตสำนึกและร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4.บุคลากรของโรงเรียนมีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานวิชาชีพ

5.โรงเรียนได้รับความร่วมมือกับชุมชนในการจัดการศึกษา